Mimoriadne valné zhromaždenie SPP

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) dnes schválilo v súvislosti so zmenou akcionárskej štruktúry personálne zmeny v predstavenstve SPP, s účinnosťou od 20. júna 2014.

19. 6. 2014

Novým predsedom predstavenstva SPP sa s účinnosťou od 20. júna 2014 stáva Štefan Šabík, ktorý v tejto funkcii vystriedal Alexandra Saka. Svoju činnosť v predstavenstve SPP ukončil tiež Marián Valko. Nové obsadenie predstavenstva doplnili Petr Ivánek, Pierre Poncik a Ivana Zelizňáková.

Aktuálny zoznam členov predstavenstva SPP, od 20. júna 2014:

Ing. Štefan Šabík
predseda predstavenstva

členovia:
Ing. Milan Hargaš
Ing. Petr Ivánek
Pierre Poncik, M.Sc.
Mgr. Ivana Zelizňáková

Životopis – Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva SPP
V roku 1984 promoval na Strojníckej fakulte v Bratislave. V roku 1984 nastúpil do spoločnosti Slovenské elektrárne, Atómové elektrárne Mochovce. Do roku 1987 pracoval ako technik investičnej výstavby. V rokoch 1988 – 1990 bol vedúcim útvaru kancelárie riaditeľa v oblasti zahraničnej spolupráce, obrany, ochrany, kvality, auditu. V rokoch 1990 – 2003 pôsobil v oblasti ľudských zdrojov na rôznych manažérskych pozíciách. V rokoch 2004 – 2007 pracoval ako výkonný riaditeľ ľudských zdrojov v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V rokoch 2007 – 2009 bol vrchným riaditeľom divízie riadenia v spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. V rokoch 2010 – 2014 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. Podieľal sa na jej založení, rozvoji a riadení, ako aj na príprave projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Od 20. júna 2014 je predsedom predstavenstva SPP.

Životopis – Ing. Petr Ivánek, člen predstavenstva SPP
V roku 1984 promoval na Technickej univerzite v Ostrave – odbor ekonomika priemyslu, špecializácia – baníctvo a absolvoval tiež dvojročný manažérsky kurz MCE. V rokoch 1985 – 1993 pracoval ako vedúci výkazníctva a štatistiky, neskôr ako ekonomický riaditeľ závodu rozvodu energie v spoločnosti Severomoravské energetické závody. V tejto spoločnosti pôsobil tiež v rokoch 1994 – 2003 ako člen predstavenstva a neskôr bol riaditeľom stratégie. V rokoch 2003 – 2004 bol riaditeľom poradenskej firmy AP&Partners, a.s., ktorá sa zameriavala na poradenstvo v oblasti energetiky. V rokoch 2004 – 2012 pracoval v spoločnosti ČEZ, a.s. Do roku 2007 sa ako zástupca country manažéra v Bulharsku podieľal na začlenení bulharských distribučných spoločností do Skupiny ČEZ. V rokoch 2008 – 2012 pracoval ako country manažér v Poľsku tiež v oblasti akvizícií. V rokoch 2012 – 2014 pôsobil ako poradca ministra hospodárstva SR pre oblasť energetiky. V roku 2013 nastúpil do spoločnosti SPP, kde pôsobil do júna 2014 na pozícii riaditeľa pre vnútorný dohľad. Od 20. júna 2014 je členom predstavenstva SPP.

Životopis – Pierre Poncik, M.Sc., člen predstavenstva SPP
V roku 2003 absolvoval Vysokú školu ekonomickú ESC Lille, odbor Finančné trhy, vo Francúzsku, kde získal akademický stupeň M.Sc. (Master of Science). Po skončení štúdia pracoval v Paríži ako audítor. V roku 2004 nastúpil ako obchodný attaché na Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku. V rokoch 2005 až 2008 pôsobil na obchodnom oddelení v spoločnosti Dalkia a.s. V roku 2008 začal pracovať v spoločnosti GDF SUEZ ako poradca pre predstavenstvo SPP, kde sa venoval najmä obchodu s plynom. Od roku 2010 pôsobil v spoločnostiach aktívnych najmä v oblasti prevádzkovania zásobníkov, a tiež v oblasti prieskumu a ťažby plynu a ropy. Prvou bola spoločnosť POZAGAS a.s., kde bol členom a neskôr predsedom predstavenstva, následne v spoločnosti SPP Storage s.r.o., pôsobil ako konateľ, a nakoniec v spoločnosti NAFTA a.s. ako predseda predstavenstva. Od roku 2013 do júna 2014 pracoval ako manažér zodpovedný za oblasť energetiky na oddelení Management Consulting, v spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o. Od 20. júna 2014 je členom predstavenstva SPP

Životopis – Mgr. Ivana Zelizňáková, členka predstavenstva SPP
V roku 1996 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdia a po ňom absolvovala rôzne odborné stáže vo Francúzsku a v Portugalsku. Svoju profesionálnu kariéru začala v Lisabone v roku 1998, keď nastúpila do televíznej produkčnej spoločnosti NBP ako marketingová manažérka pre strednú a východnú Európu. V roku 1999 v Bratislave spoluzakladala Komoru luso – slovenskej spolupráce, v ktorej pôsobí doteraz vo funkcii výkonnej riaditeľky. V rokoch 1999 – 2006 pracovala v TV Markíza ako vedúca vydania Televíznych novín. Od roku 2006 je členkou Dozornej rady v poradenskej spoločnosti Akida Construct, a.s. a od roku 2009 je zároveň konateľkou spoločnosti Next Promotion, s.r.o. V rokoch 2008 – 2014 pôsobila ako manažérka pre komunikáciu v spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. Od 20. júna 2014 je členkou predstavenstva SPP.

Životopis – Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva SPP
Je absolventom Katedry ekonomiky riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1973), postgraduálneho štúdia – príprava čs. expertov pre prácu zahraničí – anglický jazyk na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1980), a tiež postgraduálneho štúdia Fakulty zahraničného obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (1989). V rokoch 1973 – 1980 pracoval ako vedúci nákupu surovín v spoločnosti Slovnaft. V rokoch 1980 – 1991 pôsobil ako vedúci odboru zásobovania na generálnom riaditeľstve spoločnosti Naftový a plynárenský priemysel š.p.
V rokoch 1991 – 1994 bol manažérom pre predaj a marketing v spoločnosti Probugas a.s. V rokoch 1994 – 1997 podnikal v oblasti ekonomického poradenstva, prípravy projektov z EÚ zdrojov. V roku 1997 nastúpil do štátneho podniku Slovenský plynárenský priemysel, v ktorom pracoval do roku 1999 ako vedúci odboru akvizícií a kapitálových účastí. Od roku 1999 bol špecialista na útvare akvizícií a správy kapitálových účastí. Od roku 2004 pôsobil ako vedúci útvaru internej komunikácie. Od roku 2007 do mája 2009 bol členom Rady pre reguláciu sieťových odvetví. Od júna 2009 do konca roku 2010 pôsobil ako poradca predsedu Rady pre reguláciu sieťových odvetví. Od 31. mája 2012 je členom predstavenstva SPP.

19. 6. 2014
Zdroj: Tisková zpráva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)