Transparentnost a Corporate governance

Společnost SPP CZ, a.s. má zájem poskytovat zákazníkům spolehlivé a kvalitní služby včetně inovativních a udržitelných energetických řešení. Náš úspěch a důvěra našich zákazníků v budoucnosti v rychle se měnícím světě jsou závislé na našich zaměstnancích a dalších partnerech, na naší integritě a reputaci, stejně tak i na etických principech a hodnotách, které společně reprezentujeme.

V roce 2021 jsme ve skupině SPP přijali nový Kodex chování SPP, který je vyjádřením požadovaných postojů a norem chování našich zaměstnanců a smluvních partnerů s cílem podporovat vytváření spravedlivého, transparentního a konkurenčního prostředí a uplatňování etických zásad a rozvoj naší korporátní kultury. Uvědomujeme si, že etické chování má zásadní význam pro naše dlouhodobé fungování a je projevem zodpovědnosti vůči všem stranám pracovnách a obchodních vztahů, i společnosti jako takové. Pro tento účel máme zavedený i systém na nahlašování podnětů týkajících se porušení pravidel a principů definovaných v Kodexu chování SPP.

Podnět je možné podat

  • elektronicky prostřednictvím zprávy na e-mailu compliance@spp.sk nebo
  • poštou v písemné formě na adresu společnosti SPP CZ, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, anebo na adresu společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika

Podnět může oznamovatel podat neanonymně nebo anonymně. Pokud jde o anonymní podnět, může v něm uvést anonymní kontaktní údaje, na které mu budou zaslané informace o vyřízení jeho podnětu. Podnět musí být podaný v dobré víře, to znamená, že oznamovatel musí vzhledem k okolnostem, které jsou mu známy a vědomosti, které v čase oznámení má, odůvodněně domnívat, že uváděné skutečnosti jsou pravdivé.

Kodex chování SPP (ve slovenském jazyce)