Pomoc s vysokými cenami energií

Jsme si vědomi toho, že současné vysoké ceny energií můžou výrazně zatížit Váš rodinný rozpočet. Ve snaze být nápomocni v této nelehké situaci si dovolujeme Vás informovat o tom, jakým způsobem je možné zabránit do budoucna problémům pro případ neschopnosti řádně a včas hradit ceny energii a předejít tak případnému přerušení či ukončení dodávek energií z důvodu neplnění platebních povinností.

1. Správné nastavení výše záloh

Nesprávné nastavení výše zálohy na cenu spotřebovaného plynu či elektřiny může do budoucna způsobit neočekávaně vysoký nedoplatek. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si svoje zálohy nastavili co nejdříve již dle aktuálně sjednaných cen a nečekali až na vyúčtování ceny. Pro tento případ, ale i konzultace možností případného sjednání splátkových kalendářů pro platbu vystaveného vyúčtování, jakož i podmínky plnění platebních povinností v případných splátkách    jsou Vám plně k dispozici pracovníci naší společnosti, které můžeme zastihnout v pracovních hodinách na tel 515 500 200 nebo na emailu info@spp.cz

2. Pomoc v hmotné nouzi a  státní sociální podpora

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy nebudete schopni plnit své smluvní závazky, vyplývající z dodávek plynu či elektřiny, je možné využít některou z níže uvedených dávek státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi. 

Systém pomoci státu v hmotné nouzi a státní sociální podpory nabízí  následující možnosti dávek, jejichž prostřednictvím je možné překlenout nepříznivou životní situaci: 

1) MOP – mimořádná okamžitá pomoc 
Jedná se o jednorázovou dávku  pomoci v hmotné nouzi osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit a kterou je možné využít například i pro pokrytí základních životních potřeb, jejíž úhrada je ohrožena v důsledku neočekávané události, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít,
 
2) Příspěvek na bydlení 
Jedná se o opakovanou dávku státní sociální podpory  a je poskytovaná  jednotlivcům či rodinám s nízkými příjmy
 
3) Doplatek na bydlení 
Jedná se o opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi a je poskytovaná osobě vlastnicí či užívající byt či stavbu k bydlení k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.
 
Žádosti o výše uvedené dávky je potřeba podat na speciálním formuláři, které naleznete na následující webové stránce Ministerstva práce a sociálních věci ČR https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#statni-socialni-podpora.
 
Žádost může být podána buďto osobně na podatelně úřadu práce, zaslat poštou nebo elektronicky či prostřednictvím datové schránky a musí být opatřena příslušnými přílohami tak,. Jak jsou uvedeny na výše uvedené internetové stránce.
 
Další informace o možnostech získání sociální podpory můžete získat jako u Energetického regulačního úřadu www.eru.cz, tel: 564578666, případně v občanských poradnách https://www.obcanskeporadny.cz/cs/