Oznámení o způsobu právního jednání

Společnost  SPP  CZ,  a.s.,  IČ  284  88  016,  se  sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v, oddíl B, vložka 7257

(dále jen „Společnost“)

 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

 

tímto prohlašuje a oznamuje, že

 

 

  1. si  jako  jedinou  formu  právního  jednání  volí  písemnou  formu  s tím,  že  za  zachování  písemné  formy  bude považovat pouze právní jednání v listinné podobě opatřené podpisem oprávněných zástupců Společnosti;
  2. předpokladem k uzavření smlouvy je nutné sjednat veškeré náležitosti požadované ve vztahu ke konkrétnímu právnímu jednání obecně závaznými právními předpisy, jakož i vymíněné účastníky smlouvy dle ustanovení § 1726 občanského zákoníku;
  3. předem  vylučuje  přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou dle  ustanovení  § 1740 odst.  3 věty druhé občanského zákoníku;
  4. vylučuje použití obchodních podmínek kontrahující strany ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 věty druhé občanského zákoníku.

 

 

V Brně dne 19. 2. 2015