Generální ředitel

Spoločnosť SPP CZ a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

 generálny riaditeľ spoločnosti SPP CZ, a.s. so sídlom Nové Sady 996/25, 602 00 Brno

Spoločnosť SPP CZ, a.s. je dcérska spoločnosť spoločnosti Slovenský plynárensky priemysel, a.s., najväčšieho slovenského dodávateľa energií. Spoločnosť SPP CZ, a.s. vznikla na konci roka 2008 a za toto obdobie získala pozíciu dôležitého dodávateľa zemného plynu a elektriny na českom trhu.   SPP CZ, a.s. dodáva plyn a elektrinu zákazníkom vo všetkých segmentoch vrátane obchodníkov, veľkých priemyselných zákazníkov, zákazníkov zo segmentu maloodber či domácnosti.

 1. Predpoklady na výkon práce
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – právnické, ekonomické alebo technické,
 • riadiaca prax minimálne 5 rokov,
 • skúsenosť s riadením stredne veľkej obchodnej spoločnosti, prípadne s riadením B2B predaja v sektore predaja elektriny a plynu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • povinnosť spĺňať a dodržiavať ustanovenia príslušnej legislatívy Českej republiky, upravujúcej postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

 

 1. Odborné znalosti
 • znalosť problematiky v oblasti energetiky,
 • znalosť problematiky v oblasti riadenia a ekonomiky podniku, manažérskeho reportingu,
 • znalosť základných princípov legislatívy Českej republiky upravujúcej postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

 

 1. Požadované osobnostné predpoklady a zručnosti
 • schopnosť viesť a motivovať stredne veľký tím skúsených manažérov a expertov,
 • komunikačné a prezentačné schopnosti,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť v rozhodovaní,
 • adaptabilita, flexibilita, asertívne vystupovanie,
 • emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži,
 • rýchlosť a správnosť výkonu, analytické myslenie, koncepčné myslenie.

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov zaslaných do výberového konania
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu generálny riaditeľ spoločnosti              SPP CZ, a.s.,
 • profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania, prehľadom odbornej  a riadiacej praxe,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • kópia dokladu o požadovanom vzdelaní (kópia diplomu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní),
 • čestné vyhlásenie o splnení požiadavky minimálne 5 rokov riadiacej praxe,
 • vyplnený priložený dotazník (nájdete tu), k splneniu podmienok nezávislosti uchádzača, z ktorého vyplýva, či uchádzač:
  • bol v posledných 5 rokov členom vrcholového manažmentu 100% dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti SPP,
  • bol v posledných 5 rokoch externým audítorom 100% dcérskej spoločnosti podpisujúcim správu audítora,
  • má blízky rodinný vzťah s členom vrcholového manažmentu 100% dcérskej spoločnosti a  spoločnosti SPP.
 • čestné vyhlásenie o:
  • spôsobilosti na právne úkony,
  • pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise, 
  • splnení podmienky zákazu konkurencie podľa zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) a zákona č. 262/2006 (Zákonik práce), ku dňu vzniku pracovného pomeru,
  • ovládaní anglického jazyka, samostatný používateľ,
 • písomný súhlas uchádzača o tom, že SPP môže spracúvať jeho osobné údaje uvedené v žiadosti o zaradenie do výberového konania, v životopise, ako aj pripojených prílohách na účel výberového konania na pracovnú pozíciu  generálny riaditeľ spoločnosti SPP CZ, a.s. odo dňa prijatia žiadosti až do ukončenia výberového konania.

Požadované doklady uvedené v bode 4. je potrebné zaslať spoločnosti SPP CZ, a.s. do 16.05.2022 (deň uzávierky výberového konania) v zalepenej obálke, na prednej strane obálky s označením „VK na obsadenie miesta  generálny riaditeľ SPP CZ, a.s.“,  „Obálku neotvárať“ na adresu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., riaditeľka odboru ľudských zdrojov, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava alebo osobne doručiť do podateľne spoločnosti SPP najneskôr v deň uzávierky výberového konania, do 12.00 hod.. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

 1. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania:

Posúdenie zaslaných prihlášok, dokladov jednotlivých uchádzačov a splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí predstavenstvo spoločnosti SPP CZ ,a.s..


Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru, ktorý bude pozostávať z: 

 • overenia odborných a jazykových znalostí,
 • overenia osobnostných  predpokladov,
 • prezentácie uchádzača na tému - Návrh vízie a stratégie spoločnosti SPP CZ, a.s.

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo na uskutočnenie viacerých kôl výberového konania.

 

Z uchádzačov, ktorí najlepšie splnia všeobecné a odborné predpoklady, výberová komisia spracuje zoznam o výsledku výberového konania a  predloží ho predstavenstvu spoločnosti SPP CZ, a.s., ktoré rozhodne o uzatvorení pracovného pomeru na pozíciu generálny riaditeľ.

Termín uskutočnenia 1. kola výberového konania:

Dňa 17.05.2022 o 13:00 hod., v zasadačke na 7. poschodí v budove SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.

SPP CZ, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť formu realizácie výberového konania na online formu, o tejto zmene bude uchádzač informovaný najneskôr dňa 16.05.2020. 

Doručením písomnej žiadosti uchádzač berie na vedomie dátum a miesto uskutočnenia výberového konania.